תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר www.maryal.co.il, האתר של חברת מריאל טבעי בע”מ. האתר מכיל מאמרים וחנות מוצרים למכירה לקהל הרחב.

לתשומת לבכם, ניתן לפנות למוקד השירות של האתר בטלפון 052-8815220 או בדואר אלקטרוני marilyne@maryal.co.il בנוגע לכל שאלה או בעיה הנוגעת לאתר. הכתובת לשליחת מכתבים היא מריאל טבעי, רחוב דפנה 13, מודיעין.

לידיעתכם, השימוש באתר, לרבות בתכנים ובשירותים בו, כפוף להסכמתכם המלאה לאמור בגרסה העדכנית של התקנון, כפי שיקבע מעת לעת.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

1. כללי

1.1. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מריאל טבעי.

1.2. מריאל טבעי רשאי לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי, באמצעות פרסום התקנון המתוקן באתר.

1.3. לקוח המעוניין לרכוש מוצרים באתר, מחוייב לקרוא תקנון זה בטרם ביצע רכישה כלשהי באתר. מודגש כי עצם הרכישה תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן וכי הוא מסכים להן.

1.4. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו.

1.5. בכל הנוגע לקישוריות (“לינקים”) המופיעות באתר לאתרים אחרים, מריאל טבעי לא יישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם. מריאל טבעי לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות קישוריות מאתר מריאל טבעי.

1.6. באם חרגה החברה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, ע”פ שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.

1.7. רישומי המחשב של מריאל טבעי בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.

1.8. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

2. הזכות לרכוש מוצרים באתר

2.1. רשאים לרכוש מוצרים תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות או פייפאל, ו זאת בכפוף לאמור בסעיפים 2.3-2.4 להלן.

2.3. מריאל טבעי רשאי למנוע מגולש באתר (להלן: “המבקר” או ” הלקוח”) רכישת מוצרים באתר באופן זמני, או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

2.4. בלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה מריאל טבעי, מתוקף מעמדו כבעל האתר וכמנהלו, רשאי למנוע ממבקר לרכוש מוצרים בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.4.1. אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר ו/או מריאל טבעי לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

2.4.2. אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים;

2.4.3. אם מבקר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במריאל טבעי או בצדדים שלישיים כלשהם.

2.4.4. אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם מריאל טבעי או מי מטעמו ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש ממריאל טבעי, בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת.

2.4.5. אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

3. החברות המייצרות והמוצרים המוצעים למכירה

3.1. באתר מוצעים למכירה מגוון מוצרים ו/או שירותים (להלן: “המוצרים”).

3.1.2 המוצרים מוצעים למכירה בדרך של “מכירה רגילה” ו/או בדרך של “מבצעים אחרים”, הכל כמפורט להלן.

3.2. האתר מהווה זירה למכירת המוצרים ע”י חברות שונות. (להלן: “החברה המציעה”),

i. החברה המציעה יכולה להיות מריאל טבעי או כל יצרן ו/או משווק ו/או יבואן אחר

ii. בכל דף מכירה של כל מוצר מצוינת שם החברה המציעה למכירה את אותו מוצר

iii. יודגש, כי החברות המייצרות הנן האחראיות הבלעדיות למוצרים שלהן, על פי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר, לרבות אחריות לאספקתם, לטיבם, למתן אחריות ושירות, להחלפתם ולתיקונים.

3.3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכן כי יהיו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.

i. במקרה של אי התאמה בין תמונות המוצרים המוצעים למכירה, כפי שאלה מוצגים באתר לבין המוצר, הרי הקבוע במפרט הטכני ו/או הכתוב באתר יגבר על כל תמונה.

ii. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות המחיר המומלץ של המוצרים, הנו באחריות החברות המציעות בלבד.

iii. הלקוח נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים אותם הוא מעוניין לרכוש, קודם להגשת ההצעה ו/או ביצוע הרכישה.

 

4. סוגי המכירות:

במסגרת האתר, יהיה רשאי מריאל טבעי להציע מוצרים למכירה בדרכים שונות, לרבות בדרך של מכירות מיוחדות, על פי שיקול דעתו. ככל שבאתר יוצעו למכירה מוצרים באחת מן השיטות המפורטות בסע’ 4.1-4.5 להלן, יחולו עליהם הכללים המפורטים בסעיפים אלו.

4.1 מכירות רגילות

4.1.1. במסגרת האתר ייתכן ויוצעו מבצעים ו/או הנחות ברכישת מוצרים שונים, תחת שמות שונים כגון “מחיר מבצע”, ” מחיר היכרות” ו/או כל מבצע אחר שייקבע ע”י האתר מדי פעם בפעם.

4.1.2 הלקוח יוכל לרכוש את המוצר במחיר הנתון עד גמר המלאי.

4.1.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, למריאל טבעי תישמר הזכות לשנות את מחיר ותנאי המוצר ללא הודעה מוקדמת

4.2 מבצעים

4.2.1 במסגרת המבצעים מוצעים למכירה מוצרים במחירי מבצע מיוחדים,

4.2.2 המוצרים בכמות מוגבלת, לפי הודעת החברה המציעה.

4.2.3 החברה המציעה שומרת על זכותה לשנות את מספר המוצרים המוצעים למכירה על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.2.4 כמו כן תהה החברה רשאית להפסיק כל מכירה של מוצרים, אף אם לא נמכרו כל המוצרים שהוצעו למכירה.

4.2.5. המכירה היא ליחידים בלבד.

4.3. מוצר היום

4.3.1 מוצר היום הוא שם של מבצע מיוחד הנושא את השם “מוצר היום”, או כל שם אחר שיבחר מריאל טבעי, מדי פעם בפעם, במסגרתו תתקיים באתר מכירה מיוחדת בשיטה המצוינת להלן.

4.3.2 במהלך כל ימות השבוע, או במועד אחר שייקבע מריאל טבעי, יוצעו למכירה באתר, מוצרים אשר יוצעו למכירה למשך 24 שעות בלבד, מחצות עד חצות או עד גמר המלאי, המוקדם מבינהם

4.4 חבר מביא חבר

4.4.1 הגדרות:

i. “לקוח ממליץ” הוא לקוח רשום לאתר אשר המליץ על האתר

ii. “לקוח חדש” הוא לקוח שאינו רשום עדיין לאתר

iii. “לקוח מצטרף” הוא לקוח חדש שנרשם לאתר

4.4.2 אופן ההשתתפות במבצע:

לקוח ממליץ אשר יגייס לקוחות חדשים לאתר של מריאל טבעי, יהיה זכאי לקבלת הטבה כמתואר להלן:

i. על הלקוח המצטרף לרשום את פרטיו של הלקוח הממליץ בעת מילוי פרטיו באתר מריאל טבעי

ii. על הלקוח המצטרף למלא את שדות החובה בטופס המכוון של ההרשמה

iii. כאשר הלקוח המצטרף ירכוש את הקניה הראשונה שלו באתר, הוא יקבל הנחה של 5% על כל סכום הקניה.

iv. כאשר הלקוח המצטרף ירכוש את הקניה הראשונה שלו באתר, יקבל הלקוח הממליץ זיכוי כספי לקנייה באתר בערך של 5% מסכום הקניה הראשונה של הלקוח המצטרף.

4.4.3 מריאל שומרת לעצמה את הזכות לתגמל בדרכים נוספות את הלקוח הממליץ כפי שתמצא לנכון מעת לעת.

4.4.4 לקוח ממליץ לא יהיה מוגבל במספר הפעמים שבו יבחר להשתתף במבצע

4.4.5 הלקוח הממליץ יקבל הודעה באימייל לאחר רכישת הלקוח המצטרף ויתבקש לתאם עם חברת מריאל את הרכישה שבה הזיכוי הכספי יבוא לידי ביטוי. הלקוח הממליץ יהיה רשאי לצרף מספר זיכויים לצורך רכישה אחת.

4.4.6 מריאל רשאית לשנות את המבנה, הנהלים, היעדים ו/או לשנות את תקופת המבצע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

4.4.7 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התכנית, תקבענה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

4.4.8 לקוחות יוכלו לרכוש במסגרת כל רכישה מספר מוצרים עד מקסימום המוצרים המוגדר לאותה מכירה. רכישת המוצר מותנית באישור סופי על ידי החברה וכן בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידי המציע עבור השירות ו/או המוצר.

4.4.9 החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו המלאים מסר הרוכש (במידה שלא נמסרו הפרטים המלאים, החברה תהא רשאית לבטל רכישה, אף לאחר אישורה).

4.4.10 הרוכש מאשר בהשתתפותו כי לא תחול כל אחריות על ספק המוצר במקרה של עיכוב בביצוע השרות או אספקת אשר נבע מנסיבות של כח עליון ו/או אירועים אשר אינם בשליטת הספק.

4.4.11 האמור בהוראות אלה כפוף המוצר להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו. ביטול עסקה בדיל היומי כפוף לאמור בסעיף ‎11 לתקנון זה.

 

5. אופן הקניה במכירות השונות

5.1. בעת ביצוע רכישה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים כגון שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, שנת לידה

5.2 יובהר כי אינך חייב למסור ע”פ דין פרטים אלו ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. יחד עם זאת, מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי לביצוע הקניה

5.3 מריאל טבעי שומר על זכותו לפעול בכל דרך שהיא כנגד לקוח אשר הגיש פרטים כוזבים בטופס ההצעה.

5.4 זיהוי המשתמש הרשום במערכת הוא באמצעות כתובת האימייל שלו. בתהליך ההרשמה, תתבקש לבחור סיסמא אשר תאפשר למערכת מריאל טבעי לזהותך בכניסה חוזרת לאתר, יחסכו ממך לשוב על פרוצדורת מילוי הפרטים בשנית. ולשמור בצורה מיטבית על פרטיך האישיים

5.5 לצורך ביצוע רכישה תצטרך למלא את פרטי כרטיס האשראי ותוקפו ולוודא את הכתובת למשלוח.

5.6 מריאל טבעי לא יתחשב בהצעות או עדכונים שלא נקלטו במחשביו, או שנקלטו באופן משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים, או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי מריאל טבעי.

5.7. לאחר שהזמנתך תיקלט במערכת היא תקבל מספר סידורי ותקבל אימייל עם פרטי ההזמנה.

5.8. יובהר בזאת כי קליטת ההצעה במערכת אינה מעידה על קבלתה, שכן אישור ההצעה כפוף לבדיקות שונות שעורך מריאל טבעי

5.9 מריאל טבעי נוקט מדיניות אבטחת מידע קפדנית כדי להבטיח את חיסיון המידע של חבריה והרוכשים באתר. מדיניות זו מבוססת על הוראות הדין העוסק בהגנה על מידע ובכלל זה חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981

 

6. תמורה ואמצעי תשלום

6.1 חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך, אשר את פרטיו תזין באתר ו/או תעביר לנציג/ת השירות במרכז ההזמנות של מריאל טבעי.

6.2. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל קנייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

6.4. כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, ישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק לאומי בע”מ ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות (להלן: ” הריבית החריגה”). כן יחויב הלקוח בתשלום למריאל טבעי בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ”ט עו”ד, שהוציא מריאל טבעי לצורך גביית חובך. יובהר, כי הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיב ההצמדה.

6.5. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ כחוק.

6.6 דף התשלום מאובטח בתקן PCI DSS.

 

7. אספקת המוצרים:

7.1. אספקת המוצרים תתבצע בתוך מקסימום 10 ימי עסקים באמצעות דואר ישראל או שליח. יש גם אופציה לאיסוף עצמי בתיאום עם החברה.

7.2 זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה, כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

7.4. משלוח המוצרים יעשה בדרך שבה בחר הלקוח בדף ההזמנה.

7.6. ניתנת לך האפשרות לאיסוף עצמי של המוצר, אבל זאת בתיאום עם נציג השירות. זמני האיסוף העצמי יהיו מוגבלים ביום ושעה. מיקום האיסוף יכול להיות בכפ”ס, במודיעין, ברחובות ועוד, אבל רק בתיאום מראש ובזמנים מתואמים מראש.

7.6.1 האחריות על המוצר מרגע האיסוף העצמי של הלקוח תהא על הלקוח ולא על מריאל טבעי.

7.6.2. בעת תיאום האספקה, רשאים מריאל טבעי ו/או החברה המציעה לדרוש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירה.

7.7. מריאל טבעי עושה את מירב המאמצים על מנת להימנע מאיחורים באספקה. יחד עם זאת, מריאל טבעי לא יהיה אחראי לאיחורים הנובעים מסיבות שאינן בשליטתו.

7.8. מריאל טבעי יעשה מאמץ לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית במועד הנקוב בעמוד המוצר, ואולם באזורים אלה יתכן עיכוב של עד 14 יום נוספים לזמן האספקה הרגיל. עיכוב בשל מגבלה בטחונית כאמור לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר. במקרה בו לא ניתן לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, מריאל טבעי ו/או הספקים ישתדלו לספק את המוצר למקום סמוך לאחר תיאום מראש עם המזמין .

7.9. דמי המשלוח יורדים במלואם יחד עם התשלום הראשון.

7.10. במידה והלקוח קיבל הטבה מיוחדת להנחה על סכום הקניה או המשלוח, יתכן מצב שבו ההנחה לא תתבצע מיידת בזמן התשלום, אלא תתקבל כזיכוי בחודש העוקב בכרטיס האשראי.

 

8. ביטול עסקה

8.1 כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:

8.2. באם מדובר במוצר, הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.

8.3. באם מדובר בשירות הנך רשאי לבטל את קנייתו בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שהביטול יעשה שני ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

8.4. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

8.4.1. לגבי ” טובין פסידים” כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

8.4.2. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם מנוחה, ממועד עשיית העסקה.

8.4.3. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה-1995.

8.4.4. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

8.4.5. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול ושאריזתם המקורית נפתחה.

8.5. ביטול הקניה יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות ,תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני לדואר אלקטרוני: info@maryal.co.il או לפקס : 077-4448080 או בדואר רגיל לכתובת: מריאל טבעי, רחוב דפנה 13, מודיעין.

8.6 במקרה של ביטול העסקה, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך.

8.7 מריאל טבעי שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), ו/או להאריך את משך הזמן לביצוע המכירה, לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

8.7.1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

8.7.2. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.

8.7.3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת מריאל טבעי את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה.

8.7.4. במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר.

8.7.5. בכל מקרה, שלדעת מריאל טבעי נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה.

8.7.6. אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאי מריאל טבעי לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאי מריאל טבעי להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי-תבוטל המכירה ויושב לך כספך.

8.7.7 מימש מריאל טבעי את זכותו כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.

 

9. החזרת מוצר

9.1 ניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש, שהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר ובצרוף הודעת החזרה לכתובתו של הספק ממנו נרכש המוצר, המופיעה בעמוד המכירה של המוצר

9.2 ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום, שרות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו.

9.3 ניתן גם להביאו אל אחת מתחנות השרות, של מריאל טבעי, בתאום מראש. מיקום תחנות השירות וזמן ההחזרה יתואם טלפונית.

10. סודיות ופרטיות פרטי המשתתף במכירה

10.1 מריאל טבעי לא יעביר את פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות המציעות, לחברות כרטיסי אשראי, ולכל ערכאה שיפוטית ולמעט במקרים הבאים:

10.1.2. אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר.

10.1.3. לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין רכישת מוצר באתר, במרכז ההזמנות הטלפוני של מריאל טבעי או בכל אמצעי אחר כגון קטלוג מריאל טבעי או חנויות מריאל טבעי.

10.1.4. בקשר למתן תעודת אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר.

10.1.5. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם מריאל טבעי או מי מטעמה;

10.1.6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מריאל טבעי.

10.1.7. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במריאל טבעי או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות מריאל טבעי והחברות המייצרות.

10.1.8. אם עשית באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

10.1.9. הפרטים אשר נמסרים בעת הגשת הצעה ו/או בעת רישום לאתר, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של מריאל טבעי ובמאגרי המידע של החברות המציעות .

10.2. מריאל טבעי שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר, מידע אודות הרגלי הקניה שלך, מוצרים שרכשת, מוצרים בהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב- COOKIES.

10.3. המידע האמור בסעיף 10.2 לעיל ישמש את מריאל טבעי בכניסותיך הבאות לאתר וכן יאפשר למריאל טבעי להציע לך הצעות ומבצעים ממוקדים.

10.4. מריאל טבעי רשאי להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.

10.5 מריאל טבעי יהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

10.6. לא חלה עליך חובה חוקית למסור המידע האמור לעיל, אך מסירת הפרטים ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצדך לכל השימושים הקבועים בתקנון זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה.

10.7. מריאל טבעי מתחייב לעשות, כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ולאבטח את המידע הנשמר באתר מריאל טבעי. עם זאת, מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות מריאל טבעי להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בהם. ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור-לרבות מידע שנאגר אודות מציעים-או להשתמש בו לרעה,הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מריאל טבעי ו/או מי מטעמו

10.8 מובהר כי, אין באמור כדי להרחיב את האחריות המוטלת על מריאל טבעי בהתאם לדין.

10.9 “צד שלישי” בפרק זה-למעט, חברה קשורה למריאל טבעי ו/או חברה שתתמזג עם מריאל טבעי ו/או תפעיל את האתר בעתיד.

11. אחריות

11.1. הנך מצהיר ומאשר כי החברות המייצרות הנן האחראיות הבלעדיות למוצרים הנמכרים באתר ולכל המידע הנמסר על ידיהן, בהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר.

11.2. מריאל טבעי לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים, מקום בו אינו מריאל טבעי אינה החברה המיצרת.

11.3. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מריאל טבעי בגין תכונות שירות המכירה באתר האינטרנט, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

11.4. מריאל טבעי עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו ורציפותו של שירות אתר המכירות. למרות מאמציו ומאחר ומדובר בסביבת עבודה מקוונת, מריאל טבעי אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, ואינו מתחייב כי יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. מריאל טבעי לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות כל מקרה בו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.

11.5. מריאל טבעי לא ישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או ע”י כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתו המלאה.

 

12. קניין רוחני

12.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר מריאל טבעי, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו הבלעדי של מריאל טבעי ו/או מי מטעמו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, למריאל טבעי זכויות קניין רוחני בין היתר בשיטות המכירה, בסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות, תיאור המוצרים, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

12.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם “מריאל טבעי” וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושו של מריאל טבעי בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.

12.3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר ( לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של מריאל טבעי מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפירה את הוראות הדין בעניין קניין רוחני.

12.4. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתו של מריאל טבעי מראש ובכתב.

12.5. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמתו של מריאל טבעי מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו”ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

12.6. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.

 

13. דין וסמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, בישראל. הדין החל על כל מחלוקת בעניין האתר ו/או תקנון זה הנו הדין הישראלי בלבד

עודכן בתאריך : 30/09/12

האתר מאובטח ע”י חברת קארדקום בע”מ